Tag: Chức năng gan

Mùa thu tẩm bổ thế nào cho đúng?

Cần chú ý rằng: các vị thuốc bổ máu như a giao, long nhãn, thục địa hoàng đều là chất dính, vị ngấy, uống quá liều sẽ gây phương hại